ประกาศ รับสมัครครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด่วน!


โรงเรียนอัสสัมชัญ รับสมัครบุคลากรครู เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง

     1. ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์        จำนวน  2  อัตรา 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตรงตามสาขาวิชาที่สอน

     2. สามารถสอนได้ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

     3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทำงานและการสอนได้เป็นอย่างดี

     4. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามสาขาที่ต้องการ

     5. มีความรักในวิชาชีพและทุ่มเทในการทำงาน

     6. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เอกสารประกอบการสมัคร

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     2. สำเนาทะเบียนบ้าน

     3. สำเนาวุฒิการศึกษา

     4. สำเนาแสดงผลการเรียน

     5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

     6. รูปถ่ายปัจจุบัน (รูปสี ขนาด 1 นิ้ว)

ยื่นเอกสารการสมัคร :  ห้องธุรการ อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เลขที่ 26 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หรือ ส่งมาที่ e-mail : jongkolac@gmail.com 

สอบถามเพิ่มเติม : งานทรัพยากรมนุษย์ โทร.0-2630-7111-25 ต่อ 418


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 353 ครั้ง

Keep