ชื่อ-สกุล : มิสจงกล สมานพร้อม

สังกัดหน่วยงาน : งานนโยบายและแผน , งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานทรัพยากรมนุษย์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...