ชื่อ-สกุล : ม.โสภณ สกุลเรือง

สังกัดหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา , งานบริหารฝ่าย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฏธนบุรี )

more...