อัลบัมภาพที่ 5456    ความคืบหน้าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารกอลมเบต์ (งานอาคารสถานที่)
อัลบัมภาพที่ 5453    ปรับปรุงหลังคาและห้องปฏิบัติการวิททยาศาสตร์ หรือห้องlab อาคารกอลมเบต์ (งานอาคารสถานที่)
<< Back Next >>