ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญที่ 6/2565 เรื่อง นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล (Privacy Notice)


    โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอสื่อสารถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน การจัดกิจกรรมนักเรียน การนำเสนอผลงานของนักเรียน และบุคลากร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองดีมีศักยภาพตามเป้าหมายการพัฒนาคนของประเทศ  
   ส่วนหนึ่งของการสื่อสารเป็นความตั้งใจตอบแทนต่อผู้ปกครอง ผู้ร่วมจัดการศึกษา ผู้สนับสนุน ที่ทำให้โรงเรียนอัสสัมชัญ สามารถจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตาม “ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ” ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน           
   โรงเรียนอัสสัมชัญ เห็นด้วยในหลักการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพในสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจในการเก็บรักษา การเปิดเผย หรือการนำไปใช้ที่ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ จึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ดังต่อไปนี้


คลิกดูรายละเอียดประกาศที่ 6/2565 เพิ่มเติมได้ที่นี่


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 83 ครั้ง

Keep