พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565


     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ และให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญของวันไหว้ครู ตั้งใจปวารณาตัวเป็นศิษย์ที่พร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครู โดยมีภราดา ดร. อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ ประธานในพิธี พร้อมภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ที่ปรึกษาฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 5 และ EP-M.2, 5 เข้าร่วมในพิธี นายภากร จาดเจริญ เลขประจำตัว 51664 ประธานสภานักเรียน เป็นผู้นําสวดบทไหว้ครู และนำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนการมอบพานไหว้ครู โดยมีคณะภราดา ผู้แทนครูอาวุโส เป็นผู้รับมอบพานดอกไม้ พานธูปเทียน ที่คณะผู้แทนนักเรียนผู้ถือพานนำมาไหว้ ได้รับเกียรติจากมาสเตอร์สมชาย ยงอมรพันธุ์ ผู้แทนครูอาวุโส กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน หลังจากนั้นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ระดับชั้นที่ชนะการประกวดพานดอกไม้ และพานธูปเทียน ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565จำนวนผู้อ่าน 365 ครั้ง

Keep