การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2565


   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565  งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ  จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2565  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ E.P. M.1-6  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2565
- ลำดับที่ 1 ผู้สมัครหมายเลข 8  นายภากร จาดเจริญ ได้ 818  คะแนน
- ลำดับที่ 2  ผู้สมัครหมายเลข 1 นายพีรวุฒิ ว่องวงษ์รักษ์ ได้  400  คะแนน  
- ลำดับที่ 3  ผู้สมัครหมายเลข 2 นายฉัตรกุล ฤทธปรีดานนท์  ได้ 268  คะแนน
- ลำดับที่ 4  ผู้สมัครหมายเลข 5 นายธีรฉัตร อนันตวุฒิ  ได้ 177  คะแนน
- ลำดับที่ 5  ผู้สมัครหมายเลข 3 นายพชรธร โรจนบวร  ได้ 35  คะแนน

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน  2,233 คน
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 2,003 คน
ผู้ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  จำนวน 230 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง 168 คน
บัตรเสีย จำนวน 137 ใบ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2565จำนวนผู้อ่าน 393 ครั้ง

Keep