ประกาศที่ 3/2565 เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)


    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ เรื่อง การเปิดเรียน On-site ทุกโรงเรียน และเน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกสังกัดเตรียมความพร้อม ตามแนวทางการเฝ้าระวังสำหรับการเปิดเรียน On-site และผ่านการประเมินโรงเรียนเป็นสีเขียวในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) 
    โรงเรียนอัสสัมชัญ จึงประกาศว่า ให้นักเรียนทุกคนมาเรียนที่โรงเรียน (On-site 100%) ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
    ทั้งนี้นักเรียนต้องปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญที่ 2/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อย่างเคร่งครัด    

    ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 363 ครั้ง

Keep