ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญที่ 1/2565 เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


    โรงเรียนอัสสัมชัญ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนอัสสัมชัญได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่34) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยโรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนเป็นสีเขียวในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) มีการกำหนดมาตรการป้องกัน และแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศที่ 1/2565
 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1229 ครั้ง

Keep