แนวปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริมและ 7 มาตรการเข้มข้น


แนวปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริมและ 7 มาตรการเข้มข้น
6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
1. Distancing เว้นระยะห่าง
2. Mask wearing สวมหน้ากาก
3. Hand washing ล้างมือ
4. Testing คัดกรองวัดไข้
5. Reducing ลดการแออัด
6. Cleaning ทำความสะอาด

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
1. Self - care ดูแลตัวเอง
2. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
3. Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่
4. Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน
5. Check สำรวจตรวจสอบ
6. Quarantine กักกันตัวเอง

7 มาตรการเข้มข้นสำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
1. ประเมิน TSC + (Thai Stop COVID+) และรายงานผลผ่าน MOE COVID
2. กิจกรรมแบบกลุ่มย่อย (Small Bubble)
3. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และหลักโภชนาการ
4. อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม (School location)
6. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route)
7. School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 284 ครั้ง

Keep