VDO ระบบ TCAS 65 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, EP-M.6


    เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564  งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ  จัดอบรม หัวข้อระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 65)  ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft  team ได้รับเกียรติจาก ดร. พีรพงศ์  ตริยเจริญ  ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร  โดยรอบเช้า เวลา 09.00–12.00 น. ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และ EP-M.6   ส่วนในรอบบ่ายเวลา 13.00–15.30 น. เพื่อให้ความรู้แก่คณะครู ผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของปีการศึกษา 2565 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

อบรม "หัวข้อระบบ TCAS 65" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, EP-M.6 , คณะคุณครู และผู้ปกครองจำนวนผู้อ่าน 200 ครั้ง

Keep