[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศที่ 26/2564 เรื่อง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565
เกณฑ์การมอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดี เรียงตามลำดับคะแนน (Ranking) เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
แนวปฏิบัติและกำหนดการในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
แนวปฏิบัติและนัดหมายนักเรียนรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จดหมายถึง ผู้ปกครอง เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติในการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ
แนวปฏิบัติการรับเงินของโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือการปรับข้อมูลบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ ในระบบ SWIS PLUS
ตรวจสอบสิทธิ์ การรับเงินมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญที่ 17/2564 เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมอื่นของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ 18/2564 เรื่อง การคืนเงินค่าเรียนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะชีวิตภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (Summer School Program)
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญที่ 20/2564 เรื่อง เวลาการเปิดทำการ และการให้บริการ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน เดือนสิงหาคมและกันยายน 2564
ประกาศ เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผลของคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
ยกเลิกการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ชั้น ม.4 สำหรับการสมัครเรียน นศท. ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2564
ประกาศที่ 7/2564 เรื่อง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน
รายชื่อนักเรียน EP-M.6 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน EP-M.5 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน EP-M.4 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน EP-M.3 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน EP-M.2 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน EP-M.1 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจำหน่ายหนังสือและชุดนักเรียน
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.1 - 2 และ ม.4-5
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.1-2 และ ม. 4-5
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
เนื้อหาสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ACADEMIC WAR สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 2 โดย TCASter ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ACADEMIC WAR สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 2 โดย TCASter ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สูจิบัตรพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2563
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2563
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2563
เอกสารประกอบ กิจกรรม AC Open House
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เอกสารแนะนำการกรอกใบสมัครลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ และสอบเปลี่ยนแผนการเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564

    1 2 3 4  >   >|