ชื่อ-สกุล : มิสฐิตาภา แก้วกระจ่าง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , ระดับชั้น ม.6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( )

more...