ชื่อ-สกุล : ม.ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ , ระดับชั้น ม.5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี )

more...