ชื่อ-สกุล : ไม่ระบุ สมโภช โพธิ์สินสมวงศ์

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.IT) ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี )

more...