ชื่อ-สกุล : มิสพึงพิศ บุญชูเลิศรัตน์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , งานปกครอง , ระดับชั้น ม.2 , งานลูกเสือและรักษาดินแดน , งานสภานักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...