ชื่อ-สกุล : มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , งานบริหารฝ่าย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...