ชื่อ-สกุล : มิสช่อลดา แพทยารักษ์

สังกัดหน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอนและนิเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...