ชื่อ-สกุล : มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ

สังกัดหน่วยงาน : งานแนะแนว , ระดับชั้น ม.6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศิลปากร )

more...