ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)
(05/กันยายน/2565 ::
จาก งานวิจัยและพัฒนา)      
เนื้อหาสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ม.1-6 ภาคปกติ
(05/กรกฎาคม/2565 ::
จาก งานวิจัยและพัฒนา)      
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)
(02/กรกฎาคม/2565 ::
จาก งานวิจัยและพัฒนา)      
คะแนนสอบ ภาคฤดูร้อน 2565 ระดับ ม.1-3
(24/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานวิจัยและพัฒนา)