Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 มีนาคม 2565  2.1 ศึกษาข้อมูลมาตรฐานการบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญ  
1 มีนาคม 2565  2.1 ศึกษาข้อมูลมาตรฐานการบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญ  
1 มีนาคม 2565  2.2 ศึกษารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนอัสสัมชัญ  
1 มีนาคม 2565  2.3 ศึกษารายงานสรุปผลการคำเนินงานของงานการเงิน บัญชีและงบประมาณปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนอัสสัมชัญ  
1 มีนาคม 2565  2.4 ศึกษาระเบียบการบริหารการเงินของโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
1 มีนาคม 2565  3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
1 มีนาคม 2565  3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
1 มีนาคม 2565  4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 2.1 ศึกษาข้อมูลมาตรฐานการบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญ  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 2.1 ศึกษาข้อมูลมาตรฐานการบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญ  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 2.2 ศึกษารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนอัสสัมชัญ  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 2.3 ศึกษารายงานสรุปผลการคำเนินงานของงานการเงิน บัญชีและงบประมาณปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนอัสสัมชัญ  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 2.4 ศึกษาระเบียบการบริหารการเงินของโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
1 เมษายน 2565  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญ  
1 เมษายน 2565  4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญ  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
1 พฤษภาคม 2565  6.7 การบริหารงานด้านการเงินของโรงเรียนไม่ขาดทุน โดยมีค่าใช้จ่ายลดลง รายได้เพิ่มขึ้น โรงเรียนอัสสัมชัญ  
1 พฤษภาคม 2565  4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
1 พฤษภาคม 2565  4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
1 พฤษภาคม 2565  6.1 งานรับหนังสือเข้า โรงเรียนอัสสัมชัญ  
1 พฤษภาคม 2565  6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
16 พฤษภาคม 2565  4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
16 พฤษภาคม 2565  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญ  
16 พฤษภาคม 2565  4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญ  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
11 สิงหาคม 2565  3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
11 สิงหาคม 2565  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญ  
11 สิงหาคม 2565  4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
11 สิงหาคม 2565  4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
11 สิงหาคม 2565  4.1 xdddd โรงเรียนอัสสัมชัญ  
11 สิงหาคม 2565  4.1 กกกก โรงเรียนอัสสัมชัญ  
11 สิงหาคม 2565  4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
11 สิงหาคม 2565  6.1 adsfsdfsdf โรงเรียนอัสสัมชัญ  
11 สิงหาคม 2565  6.1 การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น และรายรับต่างๆของโรงเรียนชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญ  
11 สิงหาคม 2565  6.2 การสรุปค่าใช้จ่ายและบันทึกบัญชีการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปีและเป็นปัจจุบันครบถ้วนทุกรายการ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
11 สิงหาคม 2565  6.3 การจัดทำงบการเงิน งบรายได้ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน งบดุล งบกำไรขาดทุน (ประจำปี) เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญ  
11 สิงหาคม 2565  6.4 การจัดซื้อ –จำหน่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
11 สิงหาคม 2565  6.5 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญ  
11 สิงหาคม 2565  6.6 งานการเงินมีสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญ  
11 สิงหาคม 2565  6.7 การบริหารงานด้านการเงินของโรงเรียนไม่ขาดทุน โดยมีค่าใช้จ่ายลดลง รายได้เพิ่มขึ้น โรงเรียนอัสสัมชัญ  
30 เมษายน 2566  6.7 การบริหารงานด้านการเงินของโรงเรียนไม่ขาดทุน โดยมีค่าใช้จ่ายลดลง รายได้เพิ่มขึ้น โรงเรียนอัสสัมชัญ  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6.1 งานรับหนังสือเข้า โรงเรียนอัสสัมชัญ  
1